Vinter, snø og høyfjell kaller på alpinskiene. Fartsglade nordmenn som mer eller mindre er født med ski på beina inntar anleggene.

Men med gode skiferdigheter følger også stort ansvar. Det gjør det imidlertid også med mangel på sådanne.

For en malurt i begeret er det store antall alvorlige personskader, inkludert dødsfall, som skjer under utøvelse av denne aktiviteten.

Et eksempel er Ulrike Maier, som døde av personskadene hun pådro seg i en tragisk alpinulykke i 1994.

I hvilken grad kan man få erstatning som skadet i skibakken, og i hvilken grad kan man bli erstatningsansvarlig for den skade man måtte påføre andre? Her er det både høyesterettsdommer og utallige forsikringsklage-saker som kan gi veiledning.

Kan gi høye erstatningskrav

Kjører du inn i et annet menneske, kanskje et barn eller en eldre person, kan du forårsake betydelige skader på vedkommende.

Et mulig erstatningskrav kan omfatte inntektstap, hjemmearbeidstap, varige men og andre skaderelaterte utgifter. For et ungt menneske som blir ufør på grunn av skaden snakker vi om flere millioner kroner.

Advokat Eirik Teigstad skriver dette på Erstatning.no:

«Hvis en privatperson skal bli erstatningsansvarlig for ulykken, forutsetter det at vedkommende har vært uaktsom og at ulykken ikke bare var et hendelig uhell. For at personen skal anses å være uaktsom betyr det at handlingen eller unnlatelsen som forårsaket ulykken anses å være til en viss grad klanderverdig.» Kilde: Erstatning.no

Har du ikke forsikring, risikerer du å måtte betale alt selv.

Med en innboforsikring vil forhåpentligvis ha en ansvarsforsikring inkludert. Slike forsikringer dekker også ungdommer i husstanden, og i tillegg borteboende studenter.

Denne ansvarsforsikringen har imidlertid et tak for det høyeste beløpet den dekker. I den grad kravet overstiger dette, kan du altså fremdeles måtte betale.

fall

Når oppstår erstatningsansvar?

Nøkkelordet er uaktsomhet. Du blir selvfølgelig også fullt erstatningsansvarlig hvis du kjører inn i noen med vilje, men vi forutsetter at dette normalt ikke er tilfelle.

Spørsmålet er hvilke krav til aktsomhet det er som gjelder når du står nedover på ski. Ting kan selvfølgelig alltid skje selv om du tar alle mulige forholdsregler. Er det ingen grunn til å klandre deg, blir du heller ikke erstatningsansvarlig for et hendelig uhell.

Står du imidlertid ned en bakke i stor fart, stilles det store krav til din påpasselighet.

Høyesterett har tidligere henvist til regler om forsvarlig opptreden i skibakken som utarbeidet av FIS.

Disse innebærer at man må kjøre kontrollert og avpasse farten etter forholdene. Det vil si at det må tas hensyn til terreng, føreforhold og trafikken ellers i bakken.

Det er den som kommer bakfra som har ansvaret for kollisjon. Vedkommende må også beregne rom for ukontrollerte bevegelser fra folk foran i løypa.

Det skal med andre ord ikke så mye til før du regnes som uaktsom når farten er stor.

17-åring dømt til erstatning og fengsel

Spesielt en dom i høyesterett fra 2019 illustrerer det store ansvaret man påtar seg samtidig med glatte ski på beina.

En 17 åring kjørte i stor fart over et heng uten sikt over hva som befant seg på den andre siden. Han hadde ingen mulighet til å svinge unna, og kjørte ned ei 10 år gammel jente som fikk knust høyre lårben, brudd i kne og skinneben og fikk varige mén.

17-åringen ble i tillegg til erstatning dømt til 18 dagers betinget fengsel. Dessuten måtte han betale 75 000 kroner av egen lomme i oppreisning. Oppreisning er en erstatning som ikke dekkes av ansvarsforsikringen.

Om rettshjelp i erstatningssaker

Ansvarsforholdene kan ofte være utydelige i slike saker. Det gjelder ikke minst hvor grensen for uaktsomhet egentlig går.

Dernest er det utmåling av erstatningskrav i saker med alvorlige skader. Beregning av inntektstap, menerstatning og oppreisning skaper hodebry for de fleste.

Mange ønsker advokatbistand i slike saker. Ansvarsforsikringen kan da også bekoste slike utgifter inntil 100 000 kroner, eventuelt fratrukket en egenandel.

Det beste er dog å være føre var. Det vil si: Kjør forsiktig!